PVC tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018

Ngày 29/10/2018, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được tiến hành với một số nội dung đáng chú ý như miễn nhiệm 2 Thành viên Hội đồng Quản trị, bầu cử 2 Thành viên HĐQT mới và ủy quyền ký kết hợp đồng EPC dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

 

Ông Bùi Ngọc Thắng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PVC, Chủ tọa, điều hành Đại hội.

 

Tham dự có Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Phạm Xuân Cảnh, Phó tổng giám đốc PVN Đỗ Chí Thanh, Đại diện các Ban chuyên môn PVN; Ông Đặng Chí Dũng Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Delloite Việt Nam; Về phía PVC có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các thành viên Ban kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn/Đảng đoàn thể/Ban điều hành/Chi nhánh/các đơn vị thành viên cùng các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông PVC. 

 

 

Đại hội cổ đông bất thường PVC đã thông qua một số nội dung cụ thể như miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020; Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020. Đặc biệt là báo cáo kết quả thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
 

Ông Nguyễn Đình Thế, Tổng giám đốc - Thành viên phụ trách HĐQT, thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT TCT.

 

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, đại hội đã thống nhất miễn nhiệm Thành viên HĐQT PVC nhiệm kỳ 2017-2020 với ông Bùi Ngọc Thắng và ông Bùi Ngọc Hưng với số phiếu bầu 14/14 phiếu.

Về đề cử hai Thành viên HĐQT PVC, cổ đông PVN đã đề cử 02 ứng viên để bầu cử cho chức danh Thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Đức Đạt và ông Nghiêm Quang Huy. Ngoài đề cử của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVC nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Kết quả bầu cử của đại hội đã xác định, ông Nghiêm Quang Huy và ông Nguyễn Đức Đạt đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC nhiệm kỳ 2017 – 2020. 
 

 


Ông Nghiêm Quang Huy và ông Nguyễn Đức Đạt đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị PVC nhiệm kỳ 2017 – 2020.  

 

Các cổ đông và Đoàn chủ tịch đã cùng nhau trao đổi một số nội dung thuộc chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam năm 2018.
Cuối cùng, đại hội đã thông qua Báo cáo số: 599/BC-XLDK ngày 29/10/2018 về kết quả thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 với số phiếu biểu quyết đồng ý là 15 phiếu (đại diện cho 220.805.616 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội), 1 phiếu không có ý kiến.

Ngay sau khi kiện toàn bộ máy tổ chức, HĐQT PVC đã tiến hành họp phiên đầu tiên phân công nhiệm vụ phụ trách HĐQT. HĐQT PVC đã thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Thế là Thành viên phụ trách HĐQT, thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 5/5 thành viên.

(Trích tin: PVC.vn)


Share    

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
UY TÍN
UY TÍN
PVCLAND đã và đang là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng uy tín hàng đầu của khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.
CHẤT LƯỢNG
CHẤT LƯỢNG
Trong chiến lược phát triển của Công ty, nguồn nhân lực chính là một trong những yếu tố quyết định uy tín, chất lượng và hiệu quả của các công trình.
HIỆU QUẢ
HIỆU QUẢ
PVCLAND đến với mỗi dự án bằng một tinh thần hợp tác cao độ, Chúng tôi luôn tạo mối quan hệ chặt chẽ với Chủ đầu tư, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị tư vấn.
Phương châm hoạt động